Všeobecné obchodní podmínky

Metalsteel Všeobecné obchodní podmínky

METAL STEEL s.r.o. Olomoucká 164 b), 627 00 BRNO
Tel.: 548 216 470; Fax.: 548 216 506; DIČ: CZ25527436
E-mail: info@metalsteel.com ; web: www.metalsteel.com;
Bank.spojení: ČSOB a.s. Brno č.ú.: 382435463/0300

 1. VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY. (dále jen VDPP)
  jsou-li nedílnou součástí kupní smlouvy a považují se za podstatné náležitosti pro uzavření smlouvy s označením zboží, jeho množství a lhůty dodání. Mohou být měněny nebo doplněny pouze písemně vzájemnou dohodou obou stran. Ústní nebo telefonické dohody stran nejsou závazné, pokud nejsou potvrzeny písemně.
 2. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen KS)
  (dále jen KS) se uzavírá dle § 409/1 Obchodního zákoníku (dále jen ObZ). Kupní smlouva se považuje za uzavřenou:
  1. ke dni jejího podpisu prodávajícím, pokud nemění požadavky kupujícího, jak jsou obsaženy v jeho objednávce, na kterou se KS odvolává. V takovém případě je za KS považováno potvrzení objednávky kupujícího a vrácení podepsaného exempláře kupujícím není podmínkou její platnosti.
  2. ke dni podpisu oběma stranami, pokud smlouva mění požadavky kupujícího vyjádřené v jeho objednávce. Dnem uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží návrh smlouvy podepsaný kupujícím. Návrh smlouvy musí být kupujícím potvrzen ve lhůtě 10 dní od jeho obdržení, v této lhůtě musí být též přijetí návrhu doručeno prodávajícímu.
  3. kupní cena je stanovena dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
 3. DODACÍ LHŮTA, TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ.
  Prodávající je povinnen dodat zboží během dodací lhůty určené KS, prodávající je oprávněn plnit závazek postupnými dílčími dodávkami a možností plnění před smluvním termínem.
  Datem plnění je den předání kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
  Zboží bude dodáváno nebalené – volně ložené. Místem plnění je sídlo prodávajícího, pokud není písemně dohodnuto jinak.
  Zároveň s předáním zboží je prodávající povinnen odeslat kupujícímu doklady, které jej opravňují nakládat se zbožím.
  Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží v případě, že kupující je v prodlení se zaplacením předcházející dodávky.
  Tímto se prodávající nedostává do prodlení s plněním svých povinností.
 4. PŘECHOD NEBEZPEČÍ.
  Přechod nebezpečí za ztrátu nebo poškození zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předání kupujícímu v sídle prodávajícího nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě.
 5. PŘECHOD VLASTNICTVÍ.
  Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho plného zaplacení.
  V případě neuhrazení předmětu smlouvy ve lhůtě je kupující povinnen po uplynutí 60-ti dnů od data splatnosti dodávky předmět smlouvy vrátit v původním a nezměněném stavu zpět kupujícímu.
  Pokud tak neučiní, je si vědom, že se jedná o neoprávněný majetkový prospěch se všemi důsledky z toho plynoucími.
  Tím není dotčeno právo na úhradu vzniklé škody, penále, apod. dle čl. 8 této smlouvy.
 6. ZÁRUČNÍ LHŮTA – REKLAMACE.
  V případě, že zboží vykazuje zjevné vady, má kupující právo ve lhůtě nezbytně nutné po obdržení zboží uplatnit písemnou reklamaci.
  Uplatněná reklamace neopravňuje kupujícího k zadržení platby.
  Kupující je povinnen dát reklamované zboží k dispozici prodávajícímu.
 7. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO.
  Kupující je povinnen převzít objednané zboží a včas zaplatit kupní cenu způsobem stanoveným ve smlouvě.
  Pro zúčtování dodávky je určující množství zboží, zjištěné kupujícím nebo přepravcem v okamžiku převzetí zboží k přepravě.
  Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy příslušná částka byla připsána na účet prodávajícího.
  Smluvní pokuta za pozdní úhradu je 0,1% celé dlužné částky za každý den prodlení.
  V případě prodlení s úhradou více jak 30 kalendářních dnů ke stanovena smluvní pokuta ve výši 1% denně s účinností od data splatnosti.
  V případě odstoupení kupujícího od smlouvy uhradí tento prodávajícímu náhradu škody ve výši 30% kupní ceny.
  V případě, že se jedná o zboží speciálního určení, nebo neběžný sortiment, je kupující povinnen uhradit hodnotu zboží v plné výši bez ohledu na skutečnost, zda je ochoten zboží odebrat.
 8. VYŠŠÍ MOC.
  Strana není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako např. válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky a nebo dalšími okolnostmi neodvratitelné povahy, které znemožnily splnění povinností.
  Strana, která nemůže splnit své povinnosti z důvodu vyšší moci je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou stranu a rovněž písemně existenci vyšší moci prokázat.
 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
  Kupující je oprávněn odstoupit od KS pouze v případě, že prodávající nesplní svou povinnost dodat zboží včas po uplynutí 30-ti dnů od dohodnutého termínu dodávky zboží.
  Kupující má nárok na náhradu škody pouze, pokud tak bylo sjednáno.
 10. ROZPORY.
  vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny vzájemnou dohodou.
 11. SJEDNÁVÁ SE,
  že pokud nebudou do 10-ti dnů ode dne potvrzení KS prodávajícím, podány kupujícím písemné připomínky k těmto VDPP, považují je tímto obě strany za odsouhlasené a sjednané.
  Vyjímku tvoří zboží s dodací lhůtou „ihned“, kdy se sjednává, že uskutečnění odběru je současně potvrzením souhlasu kupujícího s těmito VDPP.
 12. ZÁLOHOVÉ PLATBY
   na základě uzavřené KS bude vystavena kupujícímu zálohová faktura na dodávku zboží, která bude činit při ceně zboží včetně DPH:
  100.000,- až 500.000,- Kč .............. 70%
  501.000,- až 1.000.000,- Kč ............ 60%
  1.000.001,- Kč a více .................. 50%
  Dnem připsání částky zálohové faktury na účet prodávajícího začíná běžet termín dodávky sjednaný dle odst. 3 VDPP.

Napište nám

Položky označené * jsou povinné